Az általános eladási szállítási és fizetési feltételek az Eco-Print & Tax Kft. által végzett teljesítésre, eladásra és szállításra vonatkoznak. Ezektől eltérő értelmű megállapodás, szerződés esetben az Eco-Print & Tax Kft. írásbeli visszaigazolása szükséges. Amennyiben a Vevő eltérő feltételeket kér az ÁSZF-ben foglaltaktól, úgy azokat eseti szerződésben írásban kell rögzíteni, melyet a felek cégszerű aláírásukkal hitelesítenek.

1. Ajánlatok és árak:  Az általunk forgalmazott termékek és szolgáltatásaink szabadárasak. Az ajánlatainkban feltüntetett feltételeket és árakat az ajánlat érvényességi határidejéig tartjuk magunkra nézve kötelezőnek.

2. Teljesítési határidő:  Az ajánlatokban szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Pontos teljesítési határidőt rendelés visszaigazolásunkkal vagy szerződéskötéskor vállalunk. Kellékanyag értékesítés esetén 8 napnál, gép értékesítés esetén 3O napnál rövidebb határidő eltolódásból eredő kárigény velünk szemben nem érvényesíthető. A Vevő hibájából adódó késedelem a vállalt határidő módosulását eredményezi. Fenntartjuk a jogot az elő-, illetve rész-szállítások teljesítéséhez és számlázásához előre egyeztetés után.

3. Rendelésfelvétel:  Rendelések leadása és visszaigazolása történhet szóban vagy írásban. A szóban kötött megállapodásokra minden esetben az Eco-Print & Tax Kft. általános eladási, szállítási és fizetési feltételei vonatkoznak.

4. Árak:  Az áraink minden esetben a budapesti telephelyünkön történő átvételre vonatkoznak. Ettől eltérő megállapodást szerződésben kell kikötni.

5. Szállítás, feladás:  A szállítás vagy feladás mindenkor a Vevő kérésére és felelősségére történik. Fenntartjuk a jogot, hogy a szállítmányt a Vevő költségére biztosítsuk. Amennyiben a Vevő nem ír elő szállítmányozót, úgy mi az általunk legkedvezőbbnek ítélt szállítási módot választjuk. Az áru átvételekor észlelt bármilyen károsodást, vagy hiányt a szállítmányozóval írásban igazoltatni kell és azt a kárjegyzőkönyvhöz mellékelve részünkre haladéktalanul meg kell küldeni.

6. Csomagolás:  A szállításhoz, feladáshoz történő csomagolás költsége az Eco-Print & Tax Kft-t terheli. Külön megállapodás híján fenntartjuk a jogot az általunk legmegfelelőbbnek ítélt csomagolási mód megválasztására.

7. Rendelésfelmondás:  A szerződéstől való elállás, részünkre felróható durva gondatlanság esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat, rendelését felmondhatja, velünk szemben kárigénnyel léphet fel a törvény által meghatározott esetekben és mértékben. Egyéb indokkal szerződéstől elállni, vagy visszaigazolt rendelést felmondani a költségeink és kiadásaink kiegyenlítését biztosító anyagi konzekvenciák nélkül nem lehet. Elvégzett vagy folyamatban lévő teljesítés átvételétől csak előzetes írásbeli beleegyezésünkkel, egyéb megállapodás híján a felmerült költségeink megtérítése mellett állhat el a Megrendelő. A rendelésfelmondásig vagy szerződéstől való elállásig folyósított előlegekre elszámolási és visszatérítési kötelezettséget ismerünk el a vállalás bruttó értékének 30%-át meghaladó összegrészre, melynek kiegyenlítése elsődlegesen a vállaláshoz kapcsolódó kész és félkész produktumnak természetbeni kiszolgáltatása útján történhet.

8. Reklamáció:  Kizárólag csak akkor tudunk elfogadni, ha azt az átvételtől számított 8 napon belül részünkre írásban megküldik. Ebben az esetben a mindenkori vonatkozó törvényes határidőt és rendelkezéseket kell figyelembe venni. Amennyiben a kifogást jogosnak találtuk és a termék nem javítható akkor kötelezzük magunkat a cserére. Ha a javítást vagy a cserét nem teljesítettük és a reklamációt elismertük, akkor a Vevő értékcsökkentési igénnyel léphet fel.

9. Garanciális kötelezettségek:  A garanciális idő az Eco-Print & Tax Kft. által forgalmazott termékekre a vásárlást követő 12 hónap. A gyártáshibás termékeket díjmentesen kijavítjuk, cseréljük. A garanciális javítás telephelyünkön történik, ahová a hibásnak talált készüléket be kell szállítani, vagy bérmentesítve be kell küldeni. Nem rendeltetésszerű használat, törés, illetéktelen vagy szakszerűtlen beavatkozás, elemi kár, átalakítás, helytelen tárolás stb. esetén a garancia megszűnik. Normál kopás, elhasználódás, meg nem engedett hálózati ingadozásból eredő meghibásodás esetére az ingyenes javítás nem vonatkozik.

1O. Fizetési feltételek:  Az általunk kiszolgáltatott áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítési módjáról mindig a részünkről meghatározottak, vagy a vonatkozó érvényes szerződésben megadottak a mérvadóak. Átutalás esetén a számlánk kiegyenlítésének esedékessége a számlán található. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számítunk fel. Ha a Megrendelőnek gazdasági, fizetési nehézségei vannak (például csőd, felszámolás, stb.), vagy a korábbi szállításainkat pontatlanul fizette ki, akkor azonnali fizetést illetve készpénzfizetést kérhetünk a még nem teljesített rendelésekre is. Ez esetben fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a szállítási szerződéstől elálljunk. A számlánk kiegyenlítésének biztosítása a Megrendelő kötelessége akkor is, ha a Megrendelő nem azonos az átvevővel. Ezért eltérő átvevő esetén az árut csak meghatalmazásra szolgáltatjuk ki a Megrendelő felelősségére, mely meghatalmazás egyben

készfizető kezesség vállalását is jelenti.

11. Tulajdonjog:  Ameddig az általunk forgalmazott termék, kiadott áru, beszerelt alkatrész, nyújtott szolgáltatás teljes ellenértéke nincs részünkre kifizetve, addig az saját tulajdonunkat képezi. A nevezettek használatbavétele, elidegenítése, feldolgozása vagy továbbértékesítése csak akkor történhet meg, ha annak teljes ellenértékét a Megrendelő már kiegyenlítette. A vonatkozó számlánk kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult arra, hogy a nevezett javakat harmadik személynek átadja, biztosítéknak vagy zálognak felhasználja, illetve továbbadja. Csőd, felszámolás vagy egyéb, a jogaink harmadik személy által történő korlátozása esetére a Vevő kötelezi magát közvetlen és haladéktalan értesítésünkre.

12. Jogviták:   Jogvita esetére a felek a Pest Megyei Bíróság, Budapest illetékességét fogadják el. Minden esetben a PTK hatályos rendelkezései a mérvadóak.