Adatkezelési Tájékoztatás

I. BEVEZETÉS

Az Eco-Print & Pack Kft. (1174 Budapest, Horváth Ernő utca 48/C. a továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Eco-Print & Pack Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://ecoprint.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Az Eco-Print & Pack Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Eco-Print & Pack Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

Az Eco-Print & Pack Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

– évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);  

– évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);  

– évi C. törvény – a számvitelről;

– évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

– évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

– évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

– évi 679-es rendelet – Európai Parlament és a Tanács „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR)

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

a, Személyes adat:      

          – Azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ pl.: név, azonosító, stb.

b, Adatkezelés:

         – Az adatokon végzett bármilyen művelet, gyűjtés, rögzítés, tárolás, módosítás, lekérdezés, továbbítás, törlés, megsemmisítés.

c, Adatállomány:

         – A nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

d, Adatkezelő:

        – Aki ezt a feldolgozáshoz szükséges adatkezelést végzi.

e, Adatmegsemmisítés:

        – Hordozók megsemmisítése.

f, Adattovábbítás:

        – Az adatok hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára.

g, Kezelt személyes adatok köre:

       – Gépi feldolgozás, tárolás valamilyen művelet az adatokkal.

h, Adatkezelés korlátozása:

       – A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeni kezelésük korlátozása céljából.

i, Nyilvántartási rendszer:

       – Valamilyen ismérv alapján csoportosítás.

j, Érintett személy hozzájárulása:

       – Önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, ami megerősíti a beleegyezését.  

k, Adatvédelmi incidens:

       – A biztonság serülése, amely a továbbított, tárolt, adatok véletlen elvesztését vagy jogos közlését vagy                                  hozzáférését eredményezi.  

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA

Jelen szabályzat célja, hogy az Eco-Print & Pack Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül a nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítva legyen. Adatkezelésre a felhasználó önkéntes tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (2011. évi CXII törvény 5 § 1. bekezdés). 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a társaság felhasználja az előzetes kifejezett hozzájárulás esetén. Az adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vizsgálja.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

III/1 AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az Eco-Print & Pack Kft. csak törvényesen szerez be személyes adatokat és kizárólag célhoz kötötten használja. Az adatokat az adatvédelmi elvnek megfelelően kezeli és harmadik félnek nem adja át. Hivatalos (jogi illetve rendőri stb.) megkeresésre hozzáférhetővé teszi. Az Eco-Print & Pack Kft. csak a jogszabályokban rögzített módon kezeli az adatokat és gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban kell az adatvédelmet biztosítani. Adatvédelmi incidenst maximum 72 órán belül jelenteni kell a felügyeleti hatóságnak. A szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

III/2 AZ ADATKEZELÉS KITERJED

 – Weboldal látogatói adatainak kezelése

 – Regisztráció a társaság honlapján

 – Hírlevélhez kapcsolható adatkezelés

 – Marketing célú adatkezelés

 – Facebook stb. adatok kezelése

III/3 SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az Eco-Print & Pack Kft. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatait, de az Eco-Print & Pack Kft. működése alatt e partnerek köre igen korlátozott, mivel többnyire nem természetes személyekkel folytat gazdasági tevékenységet.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait-, mint a természetes személy neve, telefonszáma, e- mail címe- csak az üzleti kapcsolat miatt vagyunk jogosultak elkérni és azt 5 évig tároljuk személyes hozzájárulás után.

III/4 HONLAP REGISZTRÁCIÓHOZ TARTOZÓ ADATKEZELÉS

Csak jogi személy illetve társaság adatait regisztráljuk, illetve követjük értékesítési tevékenység céljából. A honlapon megtalálható az Adatvédelmi Szabályzat, melynek elfogadása jelölőnégyzetes megoldással történik. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

III/4/1 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál html kódja az Eco-Print & Pack Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemezéséhez az Eco-Print & Pack Kft. a Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics általi adatkezeléssel kapcsolatosan a szolgáltató a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen közzétett adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Adatfeldolgozó:

                         Név: Eco-Print & Pack Kft.

                         Cím: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 48/C.

IV. A WWW.ECODE.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

Az Eco-Print & Pack Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti,

amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://ecode.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

V. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Eco-Print & Pack Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével teheti meg. Leiratkozás e- mailben vagy visszavonással.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, kismama-e, gyermeke születési éve, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

VI. ÜGYFÉLLEVELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolat felvételi űrlapon tud kapcsolatba lépni az Eco-Print & Pack Kft.-vel. Az Eco-Print & Pack Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint cégnévvel együtt az adatkezelési szabályzatnak megfelelően rögzíti.

VII. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az Eco-Print & Pack Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Eco-Print & Pack Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, 1171 Budapest, Strázsahegyi dűlő 7. Cégek háza. találhatók meg.

Az Eco-Print & Pack Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a rendelet és a törvény érvényre juttatásához szükségesek.

Az Eco-Print & Pack Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Eco-Print & Pack Kft. különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Eco-Print & Pack Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN BETARTJA A:

– titkosság elvét: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

– sértetlenség elvét: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

– rendelkezésre állás elvét: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Eco-Print & Pack Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

IX. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Az adatok kezelője: ECO-PRINT & Pack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1174 Budapest, Horváth Ernő utca 48/C.

Adószám: 23690633-2-42

EU Adószám: HU23690633

Cégjegyzékszám: 01-09-973688

Cégvezető: Kiss Ákos

Tulajdonos: Kiss Ákos (1174 Budapest, Horváth Ernő utca 48/C.)

E-mail: info@ecode.hu

X. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az Eco-Print & Pack Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

Az Eco-Print & Pack Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Eco-Print & Pack Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Eco-Print & Pack Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;